Realizace rozvojových aktivit v obcích regionu Geopark Ralsko

Ukončený

Cílem  projektu je integrovat rozvoj ve vybraných obcích se specifickým zaměřením na rozvoj šetrného cestovního ruchu a tím přispět ke zmírnění sociální disparity území a udržitelnému rozvoji celého regionu. Obsahem projektu je koordinace rozvojových aktivit v obcích v zájmovém území Geopark Ralsko a příprava na příští programovací období EU 2014-2020. Zájmové území na jednu stranu vykazuje množství socio-ekonomických problémů, na druhou stranu zde funguje mnoho subjektů (samospráva, vlastníci pozemků, podnikatelé, státní ochrana přírody) s vlastními rozvojovými vizemi či plánovacími dokumenty. Pro nastartování dalšího rozvojového období je zapotřebí zintenzivnit komunikaci mezi subjekty a navzájem sladit dlouhodobé strategické cíle. 

workshop

Hlavní výstupy:

Aktualizace Koncepce rozvoje cestovního ruchu v regionu Podralsko se zaměřením na území Geopark Ralsko

Koncepce rozvoje cestovního ruchu regionu Podralsko sloužila jako podkladová část. Proběhla aktualizace dat z analytické části:

 • Demografická data
 • Sociálně ekonomické faktory – zapracování dat z nového Programu rozvoje kraje na období 2014-2020, včetně vymezení Hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje
 • Odvětvová struktura průmyslových a dalších produkčních kapacit
 • Dopravní dostupnost – zvláště aktuální stav kolem letiště Hradčany
 • Informace o předpokladech k založení Geoparku Ralsko (základní fyzicko-geografické charakteristiky území)
 • Důsledky pro rozvoj cestovního ruchu vyplývající z rozšíření CHKO Kokořínsko na CHKO Kokořínsko-Máchův kraj (platné od 1.9.2014) – souhrn opatření z plánu péče
 • Aktualizace oblastí – maloplošných chráněných oblastí (PP, NPP, PR, NPR) a soustavy NATURA 2000
 • Aktualizace současného stavu nabídky cestovního ruchu: doplnění kulturně-historických atraktivit oblasti (hrady, zaniklé obce), aktualizace ubytovacích zařízení, aktualizace stravovacích zařízení, aktualizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (muzea, sportovní centra, vodní turistika, pěší turistika, cykloturistika,agroturistika, naučné stezky, inline trasy, lázeňství, kulturní akce a festivaly), doplnění informací o turistice pro handicapované osoby
 • Aktualizace informací o organizaci cestovního ruchu – destinační management v regionu Českolipsko
 • doplnění SWOT analýzy

Proběhla aktualizace návrhové části koncepce s přihlédnutím na poslání geoparků v ČR:

 • doplněny principy šetrného cestovního ruchu do vize cestovního ruchu
 • doplněna analýza cílových skupin
 • stanovení hlavních priorit a opatření pro rozvoj cestovního ruchu v Geoparku Ralsko

Proběhlo dotazníkové šetření s pracovníky informačních středisek v Geoparku Ralsko a jeho okolí. Proběhly řízené rozhovory s podnikateli a dalšími subjekty poskytující služby v cestovním ruchu. Zjišťované údaje: struktura cílové skupiny návštěvníků, která odebírá jejich služby; hlavní problémy, se kterými se potýkají; plánované aktivity v dlouhodobém měřítku a na příští turistickou sezónu; způsob možné spolupráce s Geoparkem Ralsko ad.


Identifikace projektových záměrů a jejich zpracování do podoby projektové databáze (zásobník projektů)

Do databáze jsou zařazeny investiční i neinvestiční projekty plánované v regionu Geoparku Ralsko. Informace získány z rozhovorů se subjekty působícími v cestovním ruchu, akčních plánů a dalších strategických dokumentů měst ad. Ze zásobníku projektů vybrány projekty, jejímž garantem či partnerem je Geopark Ralsko a ty zařazeny do akčního plánu, určena jejich časová realizace s výhledem na 3 rok – 2016-2019. Všechny projekty byly zařazeny do opatření a priorit vycházejících z Koncepce rozvoje cestovního ruchu Geopatku Ralsko. Vybrané projekty, které mají největší váhu, byly rozpracované do podoby konkrétních záměrů a vyhledány k nim dostupné finanční zdroje tak, aby mohly bát v příštích letech realizovány.


Realizace tematických workshopů 

Bylo realizováno 5 tematických workshopů v průběhu celého roku. Záměrně jsme každý workshop realizovali na jiném místě, abychom získali větší možnost oslovit zájemce v místě. Na workshopech přednášela řada zkušených odborníků z oblasti cestovního ruchu, dotačního managementu, byla prezentována řada příkladů dobré praxe – konkrétních projektů, které fungovaly jako vhodné produkty šetrného cestovního ruchu a pomohli místní ekonomice. 

Kontaktní osoba projektu
Lenka Mrázová
+420 739 354 701
ředitelka
lenka.mrazova@geoparkralsko.cz
Donoři

Projekt je podpořen ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj.